Sukladno Članku 26. Zakona o medijima Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) Redakcija Blaga i misterija i direktori Citadela Invictea d.o.o. kao predstavnika izdavača, donijeli su dana 6.9. 2023. godine

S T A T U T
BLAGA I MISTERIJA

1. Opće odredbe
1.1. Ovim se Statutom, u skladu s propisima i pravilima novinarske profesije, uređuju odnosi između nakladnika, glavnog urednika i novinara, te uređuju njihova prava i obveze.
1.2. Novinarima Blaga i misterija u smislu ovoga Statuta smatraju se svi zaposleni novinari, uključujući i fotoreportere, urednici i redaktori, te slobodni novinari koji rade isključivo u portalu Blaga i misterije.
1.3. Status novinara u smislu prethodne podtočke utvrđuje se na temelju podataka nakladnikove službe za ljudske resurse.
1.4. Glavni urednik ne smatra se novinarom u smislu ovoga Statuta.
2. Prava i obveze nakladnika
2.1. Nakladnik je ovlašten samostalno utvrditi programsku osnovu, odnosno sadržajnu posebnost Blaga i misterija, te osnove uređivačke politike.
2.2. Nakladnik je ovlašten i dužan osigurati kadrovske, prostorne, tehničko-tehnološke, financijske i druge pretpostavke za pravovremeno i uredno izdavanje Blaga i misterija.
2.3. U slučaju smanjenja prodane naklade koja ugrožava izvršenje obveza iz prethodne podtočke, nakladnik će o tome obavijestiti glavnog urednika, koji je dužan predložiti odgovarajuće promjene u sadržaju lista.
2.4. Nakladnik je dužan razmotriti prigovore novinara na rad glavnog urednika i/ili probleme rada u redakciji i o njima se pisano očitovati.
3. Način izbora/opoziva glavnog urednika
3.1. Glavnog urednika imenuje i opoziva nakladnik, uz prethodno pribavljeno mišljenje novinara. Novinari su se dužni očitovati o nakladnikovom prijedlogu za glavnog urednika najkasnije u roku od 15 dana nakon što su dobili prijedlog. Ako to ne učine, smatrat će se da se slažu s nakladnikovim prijedlogom.
3.2. Ako novinari većinom ukupnog broja glasova – tajnim glasovanjem – dadu negativno mišljenje o prijedlogu imenovanja/opoziva glavnog urednika, nakladnik se obvezuje odustati od prijedloga imenovanja/opoziva. U tom slučaju nakladnik može i bez prethodnog mišljenja novinara imenovati vršitelja dužnosti glavnog urednika na vrijeme od najduže tri mjeseca, s jednom mogućnošću produženja mandata. Ukoliko se ni nakon šest mjeseci ne izabere glavni urednik, nakladnik može imenovati drugog novog vršitelja dužnosti na tri mjeseca, također s jednom mogućnošću produljenja mandata.
3.3. Novinari imaju pravo inicirati opoziv glavnog urednika koji krši pravila novinarske profesije ili pak profesionalna i ljudska prava novinara, ili ako loše organizira rad novinara, odnosno loše obavlja zadaće glavnog urednika. Odluku o inicijativi novinari donose većinom ukupnog broja glasova. Nakladnik je dužan razmotriti inicijativu za opoziv i o svojoj odluci pisano obavijestiti novinare najkasnije u roku od petnaest dana od primitka inicijative. Radi donošenja odluke o inicijativi nakladnik ima pravo razgovarati s novinarima i drugim djelatnicima/suradnicima koji mogu pridonijeti pravilnom utvrđivanju činjenica važnih za odlučivanje.
3.4. Glavni urednik imenuje se na vrijeme od četiri godine, a može biti opozvan zbog nepoštivanja programske osnove i osnova uređivačke politike, značajnog pada prodane naklade koji nije posljedica samo stanja na tržištu, nepoštivanja pravila novinarske profesije, nepoštivanja profesionalnih i ljudskih prava novinara, loše organizacije rada i
lošeg rukovođenja redakcijom, odnosno drugog propusta u izvršenju radnih zadaća koje značajno utječe na proces rada i poslovanja. Odluka o opozivu mora biti sastavljena u pisanom obliku i obrazložena, osim ako se glavni urednik i nakladnik drugačije ne dogovore.
4. Prava i obveze glavnog urednika
4.1. Glavni urednik samostalno, u skladu s utvrđenom programskom osnovom, odnosno sadržajnom posebnošću i osnovama uređivačke politike, kreira uređivačku politiku i odgovoran je nakladniku za njezino provođenje i ostvarivanje.
4.2. Glavni urednik predlaže članove uredničkog kolegija, predlaže donošenje odluka o sklapanju ugovora o radu s novinarima, odnosno otkazivanju tih ugovora i predlaže druge odluke iz rada i u vezi s radom. Nakladnik se obvezuje poštovati prijedloge glavnog urednika.
4.3. Prijedlog za imenovanje/opoziv urednika rubrika glavni urednik utvrđuje uz prethodno pribavljeno mišljenje novinara tih rubrika. Ako novinari većinom ukupnog broja glasova dadu negativno mišljenje o prijedlogu imenovanja/opoziva urednika rubrike, glavni urednik se obvezuje odustati od toga prijedloga. Glavni urednik ima pravo u tom slučaju predložiti vršitelja dužnosti urednika rubrike na vrijeme od tri mjeseca, s mogućnošću produženja mandata do utvrđenja prijedloga o kojem će pozitivno mišljenje dati većina novinara rubrike.
4.4. Glavni urednik organizira rad novinara, odlučuje o temama koje će obrađivati pojedini novinari i prilozima koji će biti objavljeni. Glavni urednik odgovoran je, u skladu s propisima i pravilima novinarske profesije, za sve objavljene informacije. Glavni urednik će se suprotstaviti svakom izvanredakcijskom pokušaju nametanja odluke o temama koje će se obrađivati i prilozima koji će biti objavljeni.
4.5. Glavni urednik je dužan poštovati profesionalna i ljudska prava novinara, posebice pravo na izražavanje mišljenja o svim događajima, pojavama ili novostima, uvažavati njihove prijedloge i mišljenja u vezi sa sadržajem Blaga i misterija, te im osigurati dostatno vrijeme za obradu pojedinih tema i pripremu priloga. Glavni urednik ne smije dopustiti skraćivanje ili drugačije intervencije u novinarski tekst kojima se taj tekst smisaono ili bitno mijenja.
4.6. Glavni urednik odgovoran je za opremu članaka. Oprema mora odgovarati smislu članka i ne smije dovoditi čitatelje u zabludu u pogledu sadržaja članka.

5. Prava i obveze novinara
5.1. Novinari su dužni prikupljati i obrađivati informacije, te pripremati članke u skladu s pravilima svoje profesije, poštujući prvenstveno pravilo da činjenične tvrdnje moraju biti točne, a vrijednosni sudovi utemeljeni na dostatnoj i relevantnoj činjeničnoj osnovi, te iznijeti u dobroj vjeri. Javni interes bit će primarni kriterij za odabir, obradu i objavljivanje neke informacije i/ili ideje.
5.2. Priprema priloga radi pogodovanja nekome, nanošenja štete drugome, stjecanja nekog materijalnog ili bilo kakvog drugog dobitka smatra se teškom povredom pravila novinarske profesije.
5.3. Novinar ima pravo odbiti pripremiti, napisati ili sudjelovati u oblikovanju priloga čiji se sadržaj protivi pravilima novinarske profesije. Razloge odbijanja novinar će nadležnom uredniku obrazložiti pisano. Zbog takvog odbijanja novinarskog zadatka novinaru se ne može otkazati ugovor o radu, smanjiti plaća ili izmijeniti položaj u redakciji.
5.4. Novinar ima pravo izražavati mišljenje o svim događajima, pojavama, osobama, predmetima i djelatnostima u skladu s propisima i pravilima novinarske profesije. Novinaru se zbog tako iznijetog mišljenja ne može otkazati ugovor o radu, smanjiti plaća ili izmijeniti položaj u redakciji.
5.5. Prilog koji je tijekom uredničke obrade smisaono ili bitno promijenjen ne smije se objaviti pod imenom novinara koji ga je pripremio bez njegove suglasnosti. Takav tekst može se objaviti samo bez potpisa autora i za njega je odgovoran glavni urednik.
Ovaj podstavak shodno se primjenjuje na autorska djela fotografije.
5.6. Novinar ima pravo zahtijevati da se njegov prilog objavi bez njegovog potpisa u slučaju kad za to ima opravdani interes, primjerice nenarušavanje dobrih odnosa s osobama o kojima piše, opasnost od uskrate informacija, osobne sigurnosti.
5.7. Glavni urednik je dužan obavijestiti novinara o razlozima neobjavljivanja priloga koji je novinar pripremio u dogovoru s urednikom. Naručeni i po pravilima novinarske profesije pripremljeni, a neobjavljeni radovi priznaju se novinaru u ispunjenje radnih zadaća.
5.8. Ako je novinaru dat prekratak rok za obradu pojedine teme, novinar ima pravo zahtijevati produženje roka. Ako glavni urednik/urednik usprkos tome zahtijeva da se tema obradi u zadanome roku, dužan je takav zahtjev novinaru dostaviti pisano. U tom slučaju novinar je dužan pripremiti prilog na najbolji mogući način s obzirom na vrijeme kojim raspolaže, ali ima pravo zahtijevati da se taj prilog objavi bez njegovog potpisa. Za takav prilog odgovoran je glavni urednik/urednik koji je zahtijevao pripremu priloga u prekratkome roku.
5.9. Ako glavni urednik ili drugi nadležni urednik šikanira novinara na način da mu uskraćuje pravo na rad, odnosno ako ga degradira, novinar ima pravo obratiti se nakladniku, sindikatu i svojoj profesionalnoj udruzi radi zaštite. Nakladnik je dužan razmotriti prigovor novinara i o svojem stajalištu izvijestiti ga pisano. Ako prigovor novinara ocijeni osnovanim, nakladnik ima pravo radi zaštite novinara upozoriti glavnog urednika/urednike na propuste, a po potrebi poduzeti i druge mjere, uključujući i opoziv, odnosno otkaz ugovora o radu.
5.10. Novinar ima pravo na stručnu i učinkovitu pomoć nakladnika u zašiti od nasilja, prijetnji, uvreda, kleveta i drugih negativnih posljedica nastalih obavljanjem novinarske profesije. Radi pružanja takve zaštite nakladnik je dužan angažirati odvjetnika, ako nema zaposlenog odgovarajućeg stručnjaka. Ako su prijetnje novinaru u vezi s radom takve naravi da se osnovano može smatrati kako su njegova sigurnost i život ugroženi, nakladnik je dužan poduzeti potrebne mjere kod nadležnih institucija da se novinaru osigura odgovarajuća zaštita.
5.11. U sporovima protiv nakladnika radi naknade štete uzrokovane objavljenim informacijama novinari i autori tih informacija dužni su odvjetniku nakladnika dati sve potrebne obavijesti i dokaze, te se odazvati na sudske pozive ako kao svjedoci budu pozvani na raspravu. Nakladnik, u skladu sa zakonom i u skladu s Kolektivnim ugovorom portala Blaga i misterije, ima pravo od novinara koji je štetu uzrokovao namjerno ili zbog krajnje nepažnje zahtijevati naknadu isplaćenog iznosa oštećeniku. Ako novinar pravomočnom presudom bude obvezan naknaditi štetu oštećeniku, nakladnik se obvezuje novinaru naknaditi isplaćeni iznos oštećeniku, osim ako je novinar štetu uzrokovao namjerno ili zbog krajnje nepažnje.
5.12. Radi ostvarenja svojih prava iz ovoga Statuta novinari većinom ukupnog broja glasova biraju svojeg predstavnika na vrijeme od dvije godine. Predstavnik novinara prima i priprema prigovore i očitovanja novinara, komunicira s glavnim urednikom i nakladnikom, te obavlja sve radnje radi pravovremene i učinkovite zaštite prava novinara, kao i za pravovremeno i potpuno izvršenje njihovih obveza. Novinari donose
odluke većinom danih glasova, osim ako je propisom ili ovim Statutom utvrđeno da se odluka donosi većinom ukupnog broja glasova.
6. Reklamni sadržaji
6.1. Oglasi, sponzorirani i drugi promidžbeni prilozi moraju biti jasno označeni kao takvi i vidljivo odvojeni od drugih priloga.
6.2. Novinari ne smiju sudjelovati u izradi oglasa i drugih reklamnih priloga.
6.3. Novinari koji pripremaju sponzorirani prilog ne smiju dopustiti utjecaj sponzora na sadržaj priloga koji priprema.
6.4. Promidžbenim prilozima smatraju se i prilozi koje pripreme ili naruče agencije za odnose s javnošću radi stvaranja/poboljšanja imidža nekog pojedinca, formiranja javnog mnijenja o određenom događaju i slično. Sudjelovanje novinara u pripremi takvih priloga smatra se teškom povredom pravila novinarske profesije.
7. Zaključne odredbe
7.1. Potpisnici ovog Statuta spremni su sve eventualne sporove i probleme rješavati mirnim putem, rukovođeni prvenstveno načelom da je pravo javnosti da zna istinu i da bude upoznata sa svim važnim informacijama i idejama temeljno pravilo novinarske profesije i društvena zadaća svakoga medija, ali i činjenicom da svaki medij mora svojim sadržajem zainteresirati čitateljsku publiku u tolikoj mjeri da prihodi ostvareni prodajom i marketinškom djelatnošću budu dostatni ne samo za opstanak medija nego i njegov daljnji razvoj.
7.2. Sporove i probleme koje ne mogu riješiti samostalno, nakladnik i novinari se obvezuju povjeriti na rješavanje arbitraži, sastavljenoj od tri osobe, od kojih po jednu imenuju nakladnik i novinari, a jednu nakladnik i novinari suglasno. Osoba koju suglasno imenuju nakladnik i novinari predsjedava arbitraži. Odluka arbitraže je konačna.
7.3. Ovaj Statut stupa na snagu s danom potpisa predstavnika nakladnika i davanja suglasnosti glavnog urednika, kao predstavnika redakcije Blaga i misterija